* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (221)   ބާތިލް (665)   ސައްޙަ (1793)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2679


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 12548
22 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

8

7

5

14

17

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ޙަލީމް
މަތިމަރަދު. ހަނދުވަރުދޭގެ ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.81%

(854 ވޯޓު)

2 - ފާތިމަތު މޫސާ
މުކުރިމަގު، ހެޕީސަން ލ.ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.44%

(181 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ވަޖީހު
ތުނޑި. ލާސްޓްމޫވް ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.46%

(560 ވޯޓު)

4 - އަޙުމަދު ޒަކީ
ތުނޑި. ނިމެރި ލ.ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.65%

(207 ވޯޓު)

5 - ޢަބުދުﷲ ސުލައިމާން
މަތިމަރަދޫ. ކުންނާރުމާގެ ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.46%

(811 ވޯޓު)

6 - ފާރޫޤު ޙުސައިން
މަތިމަރަދޫ، ބިލަތްމާގެ ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.02%

(755 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ މޫސާ
ތުނޑި. ފިތުރޯނުމާ ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.65%

(834 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ނާޡިމް
މުކުރިމަގު. ހިމާލިޔާ ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.76%

(848 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ޝަރީފް
ތުނޑި. ޖަވާހިރުމާގެ ލ.ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.3%

(289 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން މޫސާ
މުކުރިމަގު. ދިލާސާގެ ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.36%

(798 ވޯޓު)

11 - ސަމްޝިއްޔާ ޢަބުދުﷲ
ހީނާމާގެ ލ.މުންޑު
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.21%

(152 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ހުދުވިލާގެ ލ.މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.72%

(718 ވޯޓު)

13 - ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫނުސް
ތުނޑި، ގަންގެހި ލ.ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.03%

(129 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މުކުރިމަގު. ޝަބުނަމީގެ ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.44%

(808 ވޯޓު)

15 - ޙުސައިން އިބުރާޙިމް
ތުނޑި، ފެހިފަތް ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.91%

(741 ވޯޓު)

16 - ޢަބުދުއްޝުކޫރު ޢަބުދުއްރަޙުމާން
ތުނޑި. ޗާންދަނީވިލާ ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.74%

(720 ވޯޓު)

17 - މުޙައްމަދު ޢަބޫބަކުރު
ތުނޑި. ބުލޫހެވަން ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.39%

(802 ވޯޓު)

18 - ޢަލީ ނަޝީދު
ކަނީރުވިލާ، ލ.މުންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.59%

(325 ވޯޓު)

19 - ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
މަތިމަރަދު. މާލަމް ލ.ގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.04%

(382 ވޯޓު)

20 - ހުސައިން ރަޝީދު އިބުރާހީމް
ރާސްތާ ، ލ. ގަން ތުނޑި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.2%

(151 ވޯޓު)

21 - އަސްލަމް މުޙައްމަދު
މަތިމަރަދޫ، ރޯޒީސައިޑް ލ.ގަން
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.78%

(725 ވޯޓު)

22 - މަރްޔަމް ފިރާޝާ
މުކުރިމަގު. މާވެހި ލ.ގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.04%

(758 ވޯޓު)