* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (126)   ބާތިލް (285)   ސައްޙަ (963)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1374


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4814
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

3

2

6

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާމިނަތު ސެހެންދާ
އަޅިވިލާގެ ލ.ފޮނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.86%

(282 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
އަންދަލީބުގެ ލ.ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.63%

(656 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީ
ހުރާ ލ.ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.94%

(671 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ކަނީރުގެ ލ.ފޮނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.07%

(292 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލް ޙަސީބު އިބްރާހީމް
ބަނަފްސާގެ ލ.ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.57%

(557 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ނަދީމް
އުތުރުގެ ލ.ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.46%

(648 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ އަސްޢަދު
މަޑުރޯޅި ލ.ފޮނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14%

(674 ވޯޓު)

8 - ޙަސަން ފިކުރީ
އައިއެފްވިލާ ލ.ފޮނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.73%

(372 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހީމް ނާހިދު
ޑިއަރެސްޓް ލ.ފޮނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.02%

(338 ވޯޓު)

10 - ނިހާލް އަޙްމަދު
މީނާޒް ލ.ފޮނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.73%

(324 ވޯޓު)