* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (91)   ބާތިލް (20)   ސައްޙަ (159)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 270


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 795
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

6

7

8

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޢަބުދުއްރަޙްމާން
ފަޅޯމާގެ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.05%

(64 ވޯޓު)

2 - ނާޡިމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން
ގްރީންނައިޓް ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.4%

(35 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު
ޑްރީމްހައުސް ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.4%

(27 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
ޖޭމްގަސްދޮށުގެ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.54%

(52 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ބުލޫހެވަން ދ.ވާނީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.06%

(80 ވޯޓު)

6 - ޚާލިދު ޔޫސުފް
ޑޭލައިޓް ލ.ގާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(79 ވޯޓު)

7 - ނަފީޒު އަބޫބަކުރު
ދެކުނުގެ ލ.ގާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.81%

(78 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން ފަރީދު
ނޫރާނީގެ ލ.ގާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.81%

(78 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޙަނީފް
ގުމްރީގެ ލ.ގާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.18%

(73 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އާދަމް
އަންނާރުމާގެ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.3%

(58 ވޯޓު)

11 - ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
ވައިފިލާމާގެ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.55%

(60 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން ވަޙީދު
ހުސްނުހީނާގެ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.03%

(40 ވޯޓު)

13 - މޫސާ ނަދީމް
ލައިޓްސްޓަރ ލ.ގާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.93%

(71 ވޯޓު)