* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (197)   ބާތިލް (90)   ސައްޙަ (446)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 733


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2230
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

4

8

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމް
ހަނދުވަރުދޭގެ / ލ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.97%

(200 ވޯޓު)

2 - އާމިނަތު ޝިޢުފާ
ޅެންވެރިގެ / ލ. މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.01%

(201 ވޯޓު)

3 - ފާޠިމަތު ނަޒީރާ
އިރުޖެހިގެ / ލ. މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.63%

(81 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ވަޙީދު
އުދަރެސް / ލ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(215 ވޯޓު)

5 - ޢާއިޝަތު ޞަޠުމާ
ފިތުރޯނުވިލާ / ލ. މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.96%

(133 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޝިފާޒް
ފަސްވައްތަރުމާގެ / ލ. މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.43%

(188 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޝަރީފު
ހުދާ / ލ. މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(158 ވޯޓު)

8 - މޫސާ އިދުރީސް
މީނާޒު / ލ. މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.1%

(203 ވޯޓު)

9 - އަޙުމަދު ފައިސަލް
ކެރެޓް / ލ. މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.94%

(244 ވޯޓު)

10 - ނާޡިމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު
ހުވަނދުމާގެ / ލ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.96%

(66 ވޯޓު)

11 - އަބޫބަކުރު ޙުސައިން
ކުރި / ލ. މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.61%

(192 ވޯޓު)

12 - ސަލްމާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން
ބޮންތި / ލ. މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.02%

(112 ވޯޓު)

13 - އިބްރާހީމް ރަމީޒު
ފަރުދާބަގީޗާގެ / ލ.މާމެންދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.44%

(166 ވޯޓު)

14 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު
ޗިޅިޔާގެ / ލ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.18%

(71 ވޯޓު)