* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (96)   ބާތިލް (45)   ސައްޙަ (351)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 492


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1755
21 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

1

12

14

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޔޫސުފް މަނިކު
ދަނބިދޫގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.78%

(119 ވޯޓު)

2 - ޞަބްރީ ޢަބްދުﷲ
ބޯޅަދަނޑުގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.71%

(30 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ނިޔާޒު
ނޫވިލު، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.19%

(56 ވޯޓު)

4 - ނަސްރީނާ މުޙައްމަދު
ހަނދުވަރީގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.79%

(84 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ޢަފީފު
ސާދީވިލާ، ލ.ކުނަހަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.87%

(103 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޢާޒިމް
ރަސްމާދޫގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.34%

(41 ވޯޓު)

7 - އާމިނަތު ރަޝީދާ
މުސްތަރީގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.1%

(72 ވޯޓު)

8 - ޟިރުޣާމް ސަޢީދު
ގ. ދޮންފެހިގެ، މާލެ،
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.12%

(125 ވޯޓު)

9 - އަސްމާއު އަބޫބަކުރު
ފިނިފެންމާގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.5%

(114 ވޯޓު)

10 - އާދަމް ނަސީމް
ޗާންދަނީގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.22%

(74 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު އަޙްސަން
ހިޔާވަހި، ލ.ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.01%

(88 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ޙުސައިން
ފެވަރިޓް ފްލާވަރ، ލ.ކުނަހަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.61%

(116 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު އިޙްސާން
ބިނާ، ލ.ކުނަހަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.13%

(90 ވޯޓު)

14 - މުނީރު އިދުރީސް
ޖަންގަލީގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.61%

(116 ވޯޓު)

15 - ޔާސިރު ޙުސައިން
މަރިޔާޒުގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.39%

(77 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު މަޢުރޫފު
ކުދިރުވާލިމާގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.28%

(40 ވޯޓު)

17 - ޢަބްދުﷲ މުފީދު
އުތުރުގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.33%

(76 ވޯޓު)

18 - ޢަބްދުއްސަލާމް ޢަބްދުލްވައްހާބު
ތަނބުރުމާގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.96%

(87 ވޯޓު)

19 - އިސްމާޢީލް ފާރޫޤް
ބޯޅަދަނޑުގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.19%

(91 ވޯޓު)

20 - އަޙްމަދު ޙާފިޡު
ބޮންތި، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.81%

(102 ވޯޓު)

21 - ޝިމާދު އާދަމް
އިރުމަތީ އާގެ، ލ.ކުނަހަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.08%

(54 ވޯޓު)