* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (7)   ބާތިލް (105)   ސައްޙަ (525)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 637


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2625
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

8

6

4

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޢިމާދު
އާފަތިސް/ލ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(253 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ މޫސާ
ސަންބީމް/ ލ. ހިތަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.99%

(26 ވޯޓު)

3 - މުޙައްދު ޢަޠީފް
ދޭލިޔާގެ/ލ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.49%

(249 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު
ސަނދުބަރަކަމާގެ/ލ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.13%

(266 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ރަންއަލި/ލ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.7%

(281 ވޯޓު)

6 - އިބްރާޙިމް ރަޝީދު
ބޮޑުގަލުގެ/ލ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.48%

(275 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ޙުސައިން
ދުންފިނިގެ/ލ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.37%

(246 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ބަހާރުގެ/ލ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.7%

(281 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހިމް ޤަޙްތާން
ނީލްގެ/ލ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(253 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ޝަމީމް
ޑޭޒީމާގެ/ލ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.75%

(256 ވޯޓު)

11 - އަބްދުލްވާޙިދު އިދުރިސް
ގުލްބަހާރުގެ/ލ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.1%

(239 ވޯޓު)