* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (263)   ބާތިލް (180)   ސައްޙަ (795)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1238


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3975
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

11

10

13

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އިސްދޫގެ ލ.މާވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.62%

(104 ވޯޓު)

2 - އަބޫބަކުރު އަޙްމަދު
އާރާސްތު ލ.މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.82%

(311 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން ސުޙާން
ޝޭޑީކޯނާރ ލ.މާވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.42%

(136 ވޯޓު)

4 - ޙަސަން ޙުސައިން
ޝާދީވިލާ ލ.މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.75%

(308 ވޯޓު)

5 - ޝަރީފުއްދީން
ފެންފިޔާޒުގެ ލ.މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.1%

(322 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޢާޞިމް
ފެންނާރުގެ ލ.މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(329 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
އަކިރިއާގެ ލ.މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.87%

(313 ވޯޓު)

8 - ޔޫސުފް ޢާމިރު
ލައިޓްހައުސް ލ.މާވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.26%

(408 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު މޫސާ
އާފަރު ލ.މާވަށް
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

4%

(159 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު
މަންޒިލް ލ.މާވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.11%

(402 ވޯޓު)

11 - ސަލްމާން ޢަބްދުއްރަޙީމް
ފެންފިޔާޒުގެ ލ.މާވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.19%

(405 ވޯޓު)

12 - މޫސާ ފައިޞަލް
ކުރިބޯށި ލ.މާވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(383 ވޯޓު)

13 - ޙުސައިން ނިޡާމް
އެވަރބްލޫގެ ލ.މާވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(395 ވޯޓު)