* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (476)   ބާތިލް (110)   ސައްޙަ (518)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1104


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2590
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

10

3

7

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙަންމަދު ރިފްޝާން
ރަތްވިލާގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.34%

(242 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް
ސަވާ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.03%

(208 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ތައުފީޤް
ކީރަންމާގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.27%

(266 ވޯޓު)

4 - ރިޔާޟް ހުސައިން
ނިވައިދަށުގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.42%

(244 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޒާހިރު
ވިލާ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.56%

(118 ވޯޓު)

6 - މުޙަންމަދު ހާޝިމް
މަލަ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.42%

(218 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ ޢަޠީފް
އަސްރުވިލާ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.88%

(256 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ސަޢީދު
ދޮންވެލި ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(250 ވޯޓު)

9 - އަޒްމީލާ ޢިނާޔަތު
މުރިގު ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.19%

(212 ވޯޓު)

10 - އަދުނާން ޙަސަން
ރެޑިއަމްގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.5%

(272 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ޖަމީލް
މަސްތަކާގެ ، ގއ.ކޮލަމާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.74%

(304 ވޯޓު)