* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1094)   ބާތިލް (385)   ސައްޙަ (678)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2157


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4747
19 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

17

10

12

8

1

19
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙަންމަދު މުޖުތަބާ
މިލާން ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.06%

(335 ވޯޓު)

2 - ފަރިޔާދު ޢަބްދުލްމުޙްސިން
ދޫރެސް ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.74%

(35 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ނަޖީބް
ފީރޯޒްގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.53%

(25 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ޒުބައިރު
ކަނީރުމާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.6%

(266 ވޯޓު)

5 - ފާތުމަތު ޝަޒުމާ ޙަސަން ޙިލްމީ
ވާރޭވިލާ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.36%

(302 ވޯޓު)

6 - ޝުޙޫދު އަޙްމަދު
އިރުމަތީއާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.08%

(241 ވޯޓު)

7 - ސަޢުދު ޙުސައިން
އަޅިވިލާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.59%

(408 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު ފާރޫޤު
އޮޅުތިލަ ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.31%

(347 ވޯޓު)

9 - އަފްރާދު ޙަސަން
އެޅެހިށިގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.91%

(43 ވޯޓު)

10 - ސިބާދު ނާޞިރު
ގަދަގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.22%

(390 ވޯޓު)

11 - އަމީޒް ޙަސަން
އެޅެހިށިގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.81%

(276 ވޯޓު)

12 - އިބްރާޙީމް އިސމާޢީލް
އިރުވަރު ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.35%

(349 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ރަޝީދު
ސިލްވަރުވިލާ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.25%

(107 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު އަމީރު
ފެހިވިނަ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.5%

(261 ވޯޓު)

15 - ޢަލީ ޝަރީފު
ސެވީނާ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.7%

(223 ވޯޓު)

16 - އަންވަރު މުސާ
އަންބަރީގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.89%

(327 ވޯޓު)

?
17 - ނަޞީރު ޢަލީ
ގަދަގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(393 ވޯޓު)

18 - އަނީޤާ ރަޝީދު
ކަންމަތީވިލާ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.94%

(92 ވޯޓު)

19 - ހައިތަމް ޢަބްދުލް މުޙްސިން
ވަސްމީރުމާގެ ، ގއ.ވިލިނގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.89%

(327 ވޯޓު)

?