* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (206)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (580)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 861


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2900
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

6

2

10

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ރަޝީދު
މިރާޖް ، ގއ.މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.21%

(209 ވޯޓު)

2 - ޝިމާލު ރަޝީދު
ޝަބްނަމީގެ ، ގއ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.21%

(267 ވޯޓު)

3 - ނާޝިދާ ޙަނީފް
ލައިފްގާޑް ، ގއ.މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.52%

(247 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ނާފިޛު
މިނިވަންހިޔާ ، ގއ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.62%

(250 ވޯޓު)

5 - ޝިނާޒު އަޙްމަދު
ހާޓް ، ގއ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.17%

(63 ވޯޓު)

6 - އަންވަރު ޢަބްދުލްކަރީމް
ފިނިވާގެ ، ގއ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.48%

(304 ވޯޓު)

7 - އަޝްރަފު ޢަލީ
ކަލެކްޝަން ، ގއ.މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.17%

(208 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު އާމިރު
އާރާދަނާ ، ގއ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.83%

(82 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު އަފީފު
ގްރީންމީޑް ، ގއ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.72%

(311 ވޯޓު)

10 - ސަޢުދުﷲ ރަޝީދު
ކޯރަލްބެރީ ، ގއ.މާމެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.14%

(265 ވޯޓު)

11 - ޝިވާޛު ރަޝީދު
ބިލަތްމާގެ ، ގއ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.14%

(120 ވޯޓު)

12 - މުޙަންމަދު ޝިމާލު
ކިނބިމާގެ ، ގއ.މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(252 ވޯޓު)

13 - މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ގުލްޝަން ، ގއ.މާމެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.31%

(241 ވޯޓު)

14 - އިބްރާހީމް ނާފިޢު
އިރުމަތީގެ ، ގއ.މާމެންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.79%

(81 ވޯޓު)