* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (223)   ބާތިލް (45)   ސައްޙަ (275)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 543


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1374
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

8

4

3

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފަތުޙުﷲ ޢައްބާސް
ފިފްޓީ ހައުސް ، ގއ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.1%

(125 ވޯޓު)

2 - ޢާޞިފް މުޙަންމަދު
އައްޗަމުގެ، ގއ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.59%

(173 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝަހީލް
ގަސްދޮށުގެ ، ގއ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.21%

(154 ވޯޓު)

4 - ޔޫޝަޢު އަންވަރު
އޯކިޑްވިލާ ، ގއ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.64%

(160 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ދީދީ
ހުސްނުހީނާ ، ގއ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.92%

(150 ވޯޓު)

6 - ނާޞިޙް އިބްރާޙީމް
ވައިލެޓްވިލާ ، ގއ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.24%

(127 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝަނީޒް
ހަނދުވަރީއާގެ ، ގއ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.3%

(114 ވޯޓު)

8 - ޝިޔާމް އިބްރާހީމް
ފިޔާތޮށިގެ ، ގއ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.72%

(161 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
ކަނދޮޅުމާގެ، ގއ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.64%

(105 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ޙަމީދު
ދެކުނުގެ ، ގއ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.64%

(105 ވޯޓު)