* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (498)   ބާތިލް (185)   ސައްޙަ (523)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1206


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2614
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

17

11

16

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޒާދީ އިބްރާހީމް
ސުވާސާގެ ، ގއ.ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.96%

(208 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ރޯޝަނީގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.5%

(196 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ދީދީ
ކުއްޅަވައްގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.98%

(78 ވޯޓު)

4 - ޖަމްޝީދާ ސަލީމް
ބްލޫފިޝް ، ގއ.ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.7%

(149 ވޯޓު)

5 - ޝުޢައިބު ޢަބްދުﷲ
ކަކާގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.88%

(232 ވޯޓު)

6 - ހާޝިމް އަޙްމަދު
ސޯސަންގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.41%

(63 ވޯޓު)

7 - ފާރިސް މުޙަންމަދު
މިސްކިތްދޮށުގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.19%

(188 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު ސަޢީދު
އިރުދޭމާގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.22%

(58 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ވިނަމަތި ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.56%

(67 ވޯޓު)

10 - އިމްރާން ވަޙީދު
ދަނޑިގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.92%

(207 ވޯޓު)

11 - މުޙަންމަދު ޢާޞިފް
ބްލޫހެވަން ، ގއ.ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(224 ވޯޓު)

12 - މަޖީދު ޢަލީ
މަތަރެސްމާގެ ، ގއ.ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.54%

(171 ވޯޓު)

13 - ޒޫނާ އިބްރާހީމް
މެޑޯނާ ، ގއ.ދާންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.54%

(171 ވޯޓު)

14 - ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
މާލެ ދަފްތަރު 7275
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

1.26%

(33 ވޯޓު)

15 - މުޙަންމަދު ޢަބްދުﷲ
ކެވެލި ، ގއ.ދާންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.86%

(127 ވޯޓު)

16 - ފަޒުނާ އާދަމް
އާމުލީގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.26%

(216 ވޯޓު)

17 - މިފްރާޙް ޢަލީލު
ފިނިފެންމާގެ ، ގއ.ދާންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.65%

(226 ވޯޓު)