* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (138)   ބާތިލް (10)   ސައްޙަ (145)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 293


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 725
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

6

12

11

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ނާހިދާ ޙަސަން (ސޫދާ)
އުޖާލާގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.86%

(57 ވޯޓު)

2 - ޔުމްނާ ޤާސިމް
ހިރިޔާ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.55%

(62 ވޯޓު)

3 - މޫސާ އަޙްމަދު ދީދީ
ޓްވައިލެޓް ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.1%

(66 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ލިޒާން ނާޞިރު
ރަބީޢުގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.62%

(48 ވޯޓު)

5 - މުރުތަޟާ ސަލީމް
ނޫއަލި ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.93%

(43 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު އައްބާސް
ހުވަނދުގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.97%

(65 ވޯޓު)

7 - އަސްމާ ނަސީމް
ނޮވެމްބަރ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.79%

(42 ވޯޓު)

8 - ނަސީމާ
ކީރަންމާގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.31%

(24 ވޯޓު)

9 - ޝުޖާޢު ނާޞިރު
ރަބީޢުގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.59%

(55 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝާޙް
ސީނުގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.17%

(23 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޝިހާބު
ޕީސްހެވަން ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.69%

(63 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
ދޯދި ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.83%

(64 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު ޢަލީ
އާސާން ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.45%

(25 ވޯޓު)

14 - ޝިޔާމް މުޙަންމަދު
ކުދިމާގެ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.07%

(44 ވޯޓު)

15 - ސާޖިދާ މުޙަންމަދު
ވައިލެޓްވިލާ ، ގއ.ކޮނޑޭ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.07%

(44 ވޯޓު)