* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (233)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (589)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 887


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2945
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

3

6

10

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ފަނީޒް
ބަގީޗާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.59%

(194 ވޯޓު)

2 - އަޖްވަދު މުޙަންމަދު
އަނޯނާ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.82%

(348 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
ސްޕޯރޓް ލައިޓް ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.95%

(352 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ފިކުރީ
ކަޝްމީރުވާދީ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.83%

(201 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޝަހީދު
ޓޫމައިފްރެންޑްސް ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.94%

(57 ވޯޓު)

6 - ފިޔާޒް ޙަސަން
ބެސްޓް، ގއ.ގެމަނަފުށީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.92%

(351 ވޯޓު)

7 - މުޙަންމަދު ހާޝިމް
ނިއުލައިފް ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.43%

(366 ވޯޓު)

8 - އިސްމާޢީލް ޞާލިޙް
ވިނަރެސް ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.09%

(91 ވޯޓު)

9 - ޝަމްވީލް އިބްރާހީމް
އަންބަރީގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.44%

(219 ވޯޓު)

10 - ޢާސިމް މުޙަންމަދު
ހިލިހިލާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.88%

(350 ވޯޓު)

11 - ނިޞްރިނާ މޫސާ
ފިނިހިޔާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.48%

(73 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުލް ޤަދީރު
ދޮންބަގީޗާގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.69%

(138 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު ޝާނިމް
ސައިބޯނިގެ ، ގއ.ގެމަނަފުށީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.96%

(205 ވޯޓު)