* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (185)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (260)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 515


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1300
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

2

1

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ރިފާޢު ރަޝީދު
އިވްނިންގސަން ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.46%

(149 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމްދީދީ
ފިނިފެންމާގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.62%

(151 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ސަވޭރާ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12%

(156 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުﷲ ދީދީ
ދޮންބަގީޗާގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.62%

(138 ވޯޓު)

5 - ޒުބައިރު ފާރޫޤު
އަސްރުމާގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12%

(156 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުއްލަތީފު ޢަލީ
ތަނޑިރަތްމާގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.15%

(15 ވޯޓު)

7 - ޝިނާޒް އަޙްމަދު
ގުލިސްތާނުގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(113 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޝަޒީމް ޙުސައިން
ދިލާސާގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.62%

(99 ވޯޓު)

9 - ޝިހާބް ޙަސަން
މޫންލައިޓް ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.54%

(111 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ މުރުތަޟާ
ޕާކީޒާ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.92%

(103 ވޯޓު)

11 - ނަޒީޙް މުޙަންމަދު
ކެޔޮޅުގެ ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.38%

(109 ވޯޓު)