* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (358)   ބާތިލް (85)   ސައްޙަ (324)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 767


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1620
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

11

2

1

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤު
ލައިނުންފަރުމާގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.37%

(168 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޒާހިރު
ލަންސިމޫގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.73%

(190 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ
ސަމާ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.75%

(158 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ސަވާދު
ސީގަސްޓް ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(161 ވޯޓު)

6 - ސަޢީދު އިބްރާހީމްދީދީ
ނޮވެލްޓީ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(134 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ތަރިވިދާގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.59%

(204 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު މުޢީން
ދެކުނުގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.59%

(123 ވޯޓު)

9 - މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ތީރުގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.72%

(125 ވޯޓު)

10 - ސަޢުދުއްﷲ ލަތީފު
ޕެންޒީމާގެ ، ގއ.ދެއްވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.63%

(156 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ފަރުޙާދު
ވައިޓްހައުސް ، ގއ.ދެއްވަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.41%

(201 ވޯޓު)