* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2677)   ބާތިލް (672)   ސައްޙަ (1201)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 4550


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 8410
22 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

17

12

7

10

9

15

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން އަޙްމަދު
ފަދްތަރު 1653
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.93%

(162 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
ތީސްރީ ގދ. ތިނަދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

0.78%

(66 ވޯޓު)

3 - ޙަފްސާ ހިލްމީ
ވަދޫރާ ގދ. ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.18%

(436 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ސިޔާމް
އެވަރލައިޓް ގދ.ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.8%

(488 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ތަސްމީމް
ކުރަނގި ގދ. ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.16%

(518 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ޝަމްޢޫން
ހުޅުމާލެ ޕްލެޓް 06-69-2 މާލެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.52%

(212 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ނަޞީރު
ވިންސެންޓް ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.74%

(651 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ދީދީ
އޮނިކްސް ގދ.ތިނަދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

0.69%

(58 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ކޯންފްލެކް ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.24%

(609 ވޯޓު)

10 - ޙައުލަތު ޢަލީ
އޯކިޑްވިލާ ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.32%

(616 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
ރީފް ގދ.ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.78%

(402 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ އިކްރާމް
އަސަރީގެ ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.84%

(659 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ޝާމް
ޑާބަން ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.48%

(545 ވޯޓު)

14 - އަމްޖަދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު
އާފަލުގެ ގދ.ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.43%

(120 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު އިލްޔާސް
ގޯލްޑްރިންގ ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.52%

(548 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު މުސްތަޢީން ލަޠީފް
މާވިނަ ގދ.ތިނަދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

1.09%

(92 ވޯޓު)

17 - ކިނާނަތު މުޙައްމަދު
ކާއިނާތު ގދ.ތިނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.84%

(659 ވޯޓު)

18 - އަޙްމަދު އާޠިފް
ތެލަ ގދ.ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.65%

(475 ވޯޓު)

19 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޓައުންވިލާ ގދ.ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.03%

(423 ވޯޓު)

20 - އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
އަބުހަރީގެ ގދ.ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.37%

(115 ވޯޓު)

21 - އިސްމާޢިލް ފަރުހާދު އަޙްމަދު
ރަނައުރާގެ ގދ. ތިނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.12%

(431 ވޯޓު)

22 - މުހައިމިނު ޙުސައިން
އާގަރާ ގދ. ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.49%

(125 ވޯޓު)