* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (274)   ބާތިލް (145)   ސައްޙަ (690)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1109


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3450
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

8

9

10

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފިޔާޟް ޙަސަން
ލަގްޒަރީ ، ގދ.މަޑަވެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.61%

(90 ވޯޓު)

2 - ނިޔާމް މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ދީނާރު ، ގދ.މަޑަވެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.16%

(109 ވޯޓު)

3 - ޝާދިޔާ ޝަމީމް
ވެލީ ، ގދ.މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.33%

(184 ވޯޓު)

4 - އިލްޙާމް މުޙަންމަދު
އިރުފެންނަގެ ، ގދ.މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.83%

(270 ވޯޓު)

5 - އީމާން މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ނެޕްޗޫން ، ގދ.މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.75%

(440 ވޯޓު)

6 - ސުވާދު ޙަބީބް
ރީގަލް ، ގދ.މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.38%

(358 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު
ކަޝްމީރުވިލާ، ގދ.މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.12%

(280 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
ކަށިމާގެ ، ގދ.މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.83%

(408 ވޯޓު)

9 - ޝާހިދު އަޙްމަދު
ފިނިހިޔާ ، ގދ.މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.74%

(405 ވޯޓު)

10 - ނިޔާސް ޙަސަން
އަދުންގެ ، ގދ.މަޑަވެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.25%

(388 ވޯޓު)

11 - ޝިޢާރު ޒާހިރު
ވިންޑްސްކްރީން ، ގދ.މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.3%

(252 ވޯޓު)

12 - ޝާފިޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ހަނދުވަރުގެ ، ގދ.މަޑަވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.71%

(266 ވޯޓު)