* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (223)   ބާތިލް (50)   ސައްޙަ (456)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 729


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2280
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

10

7

4

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސްމާ ޙަސަން މަނިކު
ދެރަހަ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.52%

(217 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝިރާން
ގްރީންލައިޓް ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.48%

(239 ވޯޓު)

3 - ޙާތިމް އަޙްމަދު
ބާޑީގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.17%

(209 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު މަޢުރޫފް
ވިނަ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.82%

(224 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު އަޝްރާފް
ކަޝްމީރުގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(215 ވޯޓު)

6 - ރިފްޝާން އަޙްމަދު ސަޢީދު
ނޫރީގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.76%

(63 ވޯޓު)

7 - މުޢާޛު މުޙަންމަދު
ޖޭމްގަސްދޮށުގެ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(226 ވޯޓު)

8 - ޢިނާޔަތު އަމީން
ހުދުވިލާގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.78%

(223 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ވަޖުދީ
އުތުރުގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.12%

(208 ވޯޓު)

10 - މުޙަންމަދު އަޔާޟު
އޯޝަންހާރުގެ ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.31%

(235 ވޯޓު)

11 - މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ދަފްތަރު ނަމްބަރު 3223 ، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.69%

(221 ވޯޓު)