* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (162)   ބާތިލް (90)   ސައްޙަ (403)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 655


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2015
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

10

7

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފައިޞަލް ނަޖީބު
ރޯސްމާގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.46%

(251 ވޯޓު)

2 - ޢައްބާސް ޢަލީ
މަންފާ ގދ. ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.78%

(56 ވޯޓު)

3 - ހާޖަރާ އިބްރާހީމް
ސަންލޮޖް ގދ. ތިނަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.59%

(32 ވޯޓު)

4 - ޢިނާޒު ޢަލީ
ޝަބުނަމީގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.36%

(249 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޢާމިރު
ހަރުލާގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.47%

(90 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޒާހިރު
ޢަޞްރުމާގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.23%

(186 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް އަޙްމަދު
ސިންދުބާދުގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.63%

(194 ވޯޓު)

8 - ހަމްދޫން ރަޝީދު
މޯނިންގވިލާ ގދ. ނަޑެއްލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.14%

(164 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހީމް ނިޔާޒު
ދޫރެސް ގދ. ނަޑެއްލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.34%

(148 ވޯޓު)

10 - ފަސީޙު ޢަލީ
ލޫނާވިޔު ގދ. ނަޑެއްލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.27%

(207 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
މިޔުޒިކީގެ ގދ. ނަޑެއްލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.44%

(150 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
ވެލަގަލަ ގދ. ނަޑެއްލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.25%

(146 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
އޭސިޔާ ގދ. ނަޑެއްލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.05%

(142 ވޯޓު)