* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (472)   ބާތިލް (95)   ސައްޙަ (336)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 903


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1680
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

12

1

8

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފަތުހުﷲ އަޙްމަދު
ކަރަންކާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.35%

(157 ވޯޓު)

2 - އަސްލަމް އިބްރާހީމް
މާފަރިވާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(139 ވޯޓު)

3 - އާސިފާ ބަޝީރު
ދަފްތަރު ރސ 8727
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.32%

(123 ވޯޓު)

4 - ފާތުމަތު ލަޠީފް
ސަންލައިޓް ގދ. ރަތަފަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.18%

(87 ވޯޓު)

5 - ޔާސިރު ޢަބްދުލްމުހުސިން
ލިލީއާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.46%

(75 ވޯޓު)

6 - ފަތުހުﷲ ބަޝީރު
ބާދަލް ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.87%

(149 ވޯޓު)

7 - ހަނިއްޔަތު ނަޖީބު
ގުލްޒާރުގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.93%

(66 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ފައުޒީ
ކުއްޅަވައްގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.99%

(151 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ވަހީދު
މާޖެހިގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.63%

(61 ވޯޓު)

10 - ނިޔާޒު އަނީސް
ދިލާސާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.01%

(185 ވޯޓު)

11 - އަޝްފާގު މުނީރު
ބޮކަރުމާގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.21%

(138 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ އިބްރާހީމް
ހިޔަލީގެ ގދ.ރަތަފަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.94%

(167 ވޯޓު)

13 - ނަސްފާ މޫސާ
ފޫޅުމާގެ ގދ. ރަތަފަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.04%

(135 ވޯޓު)

14 - ފާއިޒު ރަޝީދު
ރޯޝަނީވިލާ ގދ.ރަތަފަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.8%

(47 ވޯޓު)