* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (441)   ބާތިލް (85)   ސައްޙަ (377)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 903


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1885
19 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

13

8

10

17

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ސަޢީދު މުޙަންމަދު
ސްކޫލްދޮށުގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.84%

(110 ވޯޓު)

2 - އިބްރާޙީމް ޝަމީމް
މަންޒަރުގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.71%

(70 ވޯޓު)

3 - ޝަޙްޒާނާ ޞާލިޙް
ސައުޝަން ، ގދ. ފިޔޯރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.67%

(88 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ކަނީޒުގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.24%

(61 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ދީދީ
މާލެވަސް ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.09%

(96 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ މުމްތާޒް
ނެލުން ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.74%

(127 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު އަމްޖަދު
މާތިލަ ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

1.96%

(37 ވޯޓު)

8 - ޢާޠިފު ސަޢިދު
މަސްތަކާގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.33%

(157 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
އޯކިޑްމާގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.71%

(70 ވޯޓު)

10 - ޢާއޝަތު ލީނާ
އީޒީ ރެސްޓް ، ގދ. ފިޔޯރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.16%

(135 ވޯޓު)

11 - މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މިއަހެލި ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.55%

(67 ވޯޓު)

12 - އަޒްހަރު އަހްމަދު
ގަދަކޯޅިމާގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.99%

(113 ވޯޓު)

13 - މުޙަންމަދު އަޙްމަދު
ނޫރަންމާގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.82%

(204 ވޯޓު)

14 - ޢަބްދުﷲ ވަލީދު
އިރުފުހޭގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.81%

(53 ވޯޓު)

15 - ޙުސައިން ސަޢީދު
ފެހިގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.08%

(77 ވޯޓު)

16 - ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ
ރީގަލް ، ގދ. ފިޔޯރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.1%

(115 ވޯޓު)

17 - ޢަދުނާން އަޙްމަދު
އިރަމާހައުސް ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.79%

(128 ވޯޓު)

18 - އަޙްމަދު ދީދީ
އަސަރީގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.52%

(104 ވޯޓު)

19 - މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
އަތިރީގެ ، ގދ. ފިޔޯރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.87%

(73 ވޯޓު)