* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (753)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (296)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1114


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1479
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

15

2

10

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާލިމް މުޙަންމަދު
އަރިސް ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.49%

(96 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު އިމްތިޔާޒް
ގާރޑަންވިލާ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.89%

(161 ވޯޓު)

3 - ފައިޞަލް އާދަމް
ރޯސް ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.86%

(131 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ނާހިދު
ސެމާ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.68%

(84 ވޯޓު)

5 - ޢަޒުރާ ޢަލީ
ތާސްގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5%

(74 ވޯޓު)

6 - މުޙަންމަދު ޖާއިޒް
އެޕްރީލްގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.56%

(171 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޒާހިރު
ނަޖްމާގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.95%

(14 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު އަސްޢަދު
ޑޭލައިޓް ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.95%

(88 ވޯޓު)

9 - މުޙަންމަދު ނަޢީމް
ވަޑިގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.78%

(115 ވޯޓު)

10 - ޝަމްޢޫން މުޙަންމަދު
ކަނޫލާގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.21%

(151 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ވަޙީދު
ވައިމަތީގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.98%

(118 ވޯޓު)

12 - އަމްޝޫދު މުޙަންމަދު
ދިލާސާގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.07%

(75 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދު ނާޝިދު
ހަޒާރުމާގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.95%

(14 ވޯޓު)

14 - މުޙަންމަދު ޒަމާން
ކެނެރީގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.35%

(20 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ވައިމަތީގެ ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.29%

(167 ވޯޓު)