* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (428)   ބާތިލް (105)   ސައްޙަ (399)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 932


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1994
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

9

5

3

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ނަވާޒު މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ރަތްވިލާގެ ، ގދ. ވާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.97%

(139 ވޯޓު)

2 - އިބްރާޙީމް ވަޖުދީ
ދަފްތަރު ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.07%

(101 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝިޔާޒު
ކަށިމާގެ ، ގދ. ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.98%

(199 ވޯޓު)

4 - މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ހެޕީ ، ގދ. ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.6%

(311 ވޯޓު)

5 - ފާތުމަތު ޝާޒްމީ
ސެޓްލައިޓް ، ގދ. ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.53%

(230 ވޯޓު)

6 - އިނާޔަތުﷲ އިބްރާޙީމް
އަސްރުމާގެ ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.07%

(101 ވޯޓު)

7 - ޝަޙްލާމް ޢަލީ
ސަންޝައިން ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.67%

(133 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ
ލޫނާ ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.42%

(108 ވޯޓު)

9 - ސަޢީދު ޢަލީ
މީރުބަހުރުގެ، ގދ. ވާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.84%

(256 ވޯޓު)

10 - މުޙަންމަދު އަޙްމަދު ދީދީ
ބިންމަތީގެ ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.76%

(75 ވޯޓު)

11 - ސަޢީދު ރުޝްދީ
ފިނިވާގެ ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.28%

(185 ވޯޓު)

12 - މުޙަންމަދު ޝިފާގު
ކެނދުފަށުވުގެ ، ގދ. ވާދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.82%

(156 ވޯޓު)