* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (909)   ބާތިލް (145)   ސައްޙަ (842)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1896


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4210
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

1

11

4

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ނަޞީރު
ފުނަމާގެ ، ގދ. ގައްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(406 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޝަމްރީން
ޗިޗަންޑާގެ، ގދ. ގައްދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.3%

(97 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ޝަހީދު
ކަފިދޫގެ ، ގދ. ގައްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.12%

(342 ވޯޓު)

4 - ޒާހިރު ޢުޘްމާން
ނަދުވާ ، ގދ. ގައްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.86%

(373 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ރިފާޢު
ލަކްޝަން ، ގދ. ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.36%

(352 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ލިޝާން
ނެޝަނަލް ހައުސް ، ގދ. ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(333 ވޯޓު)

7 - އާމިނަތު ފަރުޒާނާ
ސާވަން ، ގދ. ގައްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.87%

(121 ވޯޓު)

8 - މުޙަންމަދު ރިޝާން
ވީނަސް ، ގދ. ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.81%

(413 ވޯޓު)

9 - އިބްރާޙީމް ޝަރީފް
ޝޭޑީވިލާ ، ގދ. ގައްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.3%

(223 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު އާޠިފް
ފަނޑުނުވާގެ ، ގދ. ގައްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.64%

(69 ވޯޓު)

11 - ޝަމްޢޫން އިބްރާހިމް
ވޭވްސް ، ގދ. ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.5%

(400 ވޯޓު)

12 - ރާޝިދު މުޙަންމަދު
ނާލިސް ، ގދ. ގައްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.62%

(68 ވޯޓު)

13 - ނިޒާރު ޢަބްދުﷲ
މުންނާރުދޮށުގެ ، ގދ. ގައްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.03%

(338 ވޯޓު)

14 - އާމިނަތު ފަރުޒީނާ
ސަވޭރީ ، ގދ. ގައްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.89%

(332 ވޯޓު)

15 - މުޙަންމަދު ނަޡީމް ޢަލީ
ބާޑީ ހައުސް ، ގދ. ގައްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.15%

(343 ވޯޓު)