* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (215)   ބާތިލް (18)   ސައްޙަ (379)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 612


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1137
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

3

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ އަޙްމަދު ދީދީ
ކުކުންމާގެ،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.27%

(185 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ލަތީފް އަޙްމަދު
ގަލްގެ،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.01%

(182 ވޯޓު)

3 - ޢަލީﷲ ދީދީ
ހުވަދަގެ،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.03%

(205 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ވަޙީދު
ހަވާނާ،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.81%

(157 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ތަށިމުށިގެގެ،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.59%

(200 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ސަޢީދު
ޝޭޑީރެސްޓް،މާލެގަން،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.29%

(208 ވޯޓު)