* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (233)   ބާތިލް (27)   ސައްޙަ (371)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 631


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1113
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

5

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު އަސްލަމް
ފަސްރީތި،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

15.54%

(173 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ޝިޒާމް ޙުސައިން
މަލްވިނަ،މާދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.96%

(122 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ވާފިރު ޙަސަން
ސާވަން،މާދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.6%

(207 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ޢަބްދުﷲ
މަހިލަބުމާގެ،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

22.19%

(247 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޔާމީން
މޫނިމާގެ،މާދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

21.38%

(238 ވޯޓު)

6 - އިބްރާޙީމް ޞަބްރީ މުޙަންމަދު
އިފަ،މާދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.32%

(126 ވޯޓު)