* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (315)   ބާތިލް (81)   ސައްޙަ (595)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 991


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1784
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ
ޏަމްޏަމްގެ، ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.4%

(364 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު އިބްރާޙީމް
ހަރުމަލުގެ، ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.46%

(365 ވޯޓު)

3 - ޚަދީޖާ އިބްރާޙީމް
މާރަނގަ، ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.28%

(237 ވޯޓު)

4 - އިބްރާޙީމް ރަމީޒް
އައްސޭރިގެ،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.44%

(222 ވޯޓު)

5 - އިބްރާޙީމް ޞާލިޙް ޙުސައިން
ވެލިރަންގެ، ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.91%

(373 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް
ހޭޅި، ހޯދަޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.5%

(223 ވޯޓު)