* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (198)   ބާތިލް (66)   ސައްޙަ (708)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 972


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2124
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މުޙަންމަދު
ކަނޑީގެ، ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.6%

(204 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން އަޙްމަދު
މެރިންވިލާ، ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.03%

(298 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް
މާނެލް،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.84%

(294 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ވަސީމް ޙުސައިން
ރަތަމަލާނާ،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.47%

(371 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޖުނައިދު
ލަކަނޫގެ، ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.68%

(248 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ސަޢީދު
މޫން،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.31%

(134 ވޯޓު)

7 - އިބްރާޙީމް ޢަބްދުﷲ
ލޫނާ،ފުނާޑު ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.79%

(293 ވޯޓު)

8 - ފާތިމަތު މުޙަންމަދު
ބޮށިމާގެ، ފުނާޑު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.28%

(282 ވޯޓު)