* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (337)   ބާތިލް (123)   ސައްޙަ (760)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1220


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2280
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

5

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޖާދުﷲ ޢަލީ
ޖޭޑް، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.75%

(473 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ޝުޖާޢު
ހަނީމޫން، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.47%

(330 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ރުއްކޮށީގެ، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.87%

(339 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ޢަލީދީދީ
ފައްތިޔަ، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.86%

(316 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
ބްލޫކޯރަލް، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.17%

(437 ވޯޓު)

6 - ޡަރީފާ އަޙްމަދު
ރެލީ، ދޫނޑިގަން، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.89%

(385 ވޯޓު)