* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (217)   ބާތިލް (27)   ސައްޙަ (619)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 863


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1857
8 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

3

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ނަޞީރު މުޙަންމަދު
ދުނި، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.65%

(272 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު މަޒީދު
ކިނބިމާގެ، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.25%

(246 ވޯޓު)

3 - މުޙަންމަދު ޚާލިސް ޝަރީފް
ސާވާ، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.42%

(305 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ޒަޢިދު
ބިއުޓީވިލާ، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.42%

(305 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙަންމަދު ޢަލީ
ދުވާރު، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.1%

(39 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ވާފީ ޝިހާބް
ސެލްވިޔާ، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.19%

(115 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ
ދެކުނުގެ، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.73%

(255 ވޯޓު)

8 - ޙަސަން މުތީޢު
ފީރޯޒްގެ، ދިގުވާނޑު، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.23%

(320 ވޯޓު)