* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1016)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (2)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1018


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 6
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1
?
2
?
3
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ބަޝީރު އަޙްމަދު
ދަޑިމަގުގެ، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?
2 - މުޙަންމަދު ފާރިސް
ބިއްސާވެލި، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?
3 - އިބްރާޙީމް ޢާޤިޞް މުޙަންމަދު
ފިނިހިޔާގެ، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?
4 - ޙުސައިން އިބްރާޙީމް
ސަރުމާގެ، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?
5 - އަޙްމަދު ނަޖާޙް އިބްރާޙީމް
ޑޭޒީ، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?
6 - ޙުސައިން އިޙްސާން
މަލަރީތިގެ، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.67%

(1 ވޯޓު)

?