* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (346)   ބާތިލް (102)   ސައްޙަ (695)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1143


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2085
7 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

7

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ޝަޙީމް
ވިނަ، މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.61%

(388 ވޯޓު)

2 - މުޙަންމަދު ސުޢާދު
ކަޝްމީރު، މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.58%

(304 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޢަލީ ދީދީ
ދޯނާޑު، މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.21%

(67 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާޙީމް
ވަފަށޮ ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

16.79%

(350 ވޯޓު)

5 - މުޙަންމަދު ޟިރާރު
މަކޯޅި، މިސްކިތްމަގު،ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.3%

(319 ވޯޓު)

6 - މާޒިފް އަޙްމަދު
މާގާ، ޏ.ފުވައްލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.62%

(284 ވޯޓު)

7 - އިބްރާޙީމް ޖުނާދު
ތަމަލަ، ޏ.ފުވައްލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.89%

(373 ވޯޓު)