* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (114)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (341)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 490


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1705
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

9

5

7

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޢާރިފް
ނިއުރޯޒް، އއ.ފެރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.21%

(123 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ހަދުވަރީގެ، އއ.ފެރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.92%

(135 ވޯޓު)

3 - ޒާހިރު ނަޞީރު
ޝާޒް، އއ.ފެރިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.81%

(82 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޙިލްމީ
އަސަރީގެ، އއފެރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.74%

(132 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ބަޝީރު
ޝަހީމާ މަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.91%

(203 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ރަމީޒު
ވިކްޓަރީގެ، އއފެރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.21%

(123 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ނަސީތު
ފެހިތޯތާގެ، އއ.ފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.79%

(201 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ފަރީދު
ރޯޝަނީގެ، އއ.ފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.26%

(209 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ރިޔާޟް
އެވަރެސްޓް، އއފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.14%

(207 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރަޝީދު
ކުދިމާގެ، އއ.ފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.55%

(197 ވޯޓު)

11 - އިބްރާހީމް ޝިހާބު
ނާޒްވިލާ، އއ.ފެރިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.45%

(93 ވޯޓު)