* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (48)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (351)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 464


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1755
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

3

1

8

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ޙަމީދު އިބްރާހީމް
ވެސްޓްހައުސް/އއ.މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.71%

(188 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ރިޝާމް
ޑައިމެންޑްހައުސް/އއ.މަތިވެރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11%

(193 ވޯޓު)

4 - ރިޟްވާން ޢީސާ
އަލްމާސްވިލާ/އއ.މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.03%

(176 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަސްރަފީގެ/އއ.މަތިވެރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.37%

(182 ވޯޓު)

6 - މުރުޝިދު ޢަބްދުއްލަޠީފް
އަސްރަފީވިލާ/އއ.މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.55%

(308 ވޯޓު)

7 - ނައުޝާދު މުޙައްމަދު
ވެސްޓްރެސްޓް/އއ.މަތިވެރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.09%

(177 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ފަހުމީ
ބްލޫހެވަން/އއ.މަތިވެރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.43%

(183 ވޯޓު)

9 - އިސްމާޢީލް ޢާޠިފް
ނަދުވާ/އއ.މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.14%

(178 ވޯޓު)

10 - ފައިޞަލް ޢަބްދުއްޞަމަދު
މިނިވަންއައްސޭރި/އއ.މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.69%

(170 ވޯޓު)