* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (47)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (392)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 509


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1960
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

7

11

6

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ފިޔާޟް
ފަތްލިޔާގެ/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.47%

(264 ވޯޓު)

2 - ރަޟިއްޔާ އިބްރާހީމް
ވީނަސް/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.29%

(84 ވޯޓު)

3 - އާދަމް އިބްރާހީމް
ފަރުމޭޓްގެ/ އއ. އުކުޅަސް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.5%

(49 ވޯޓު)

4 - ޝައުކަތު އިބްރާހީމް
އުދަރެސް/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.31%

(300 ވޯޓު)

5 - ޢާޞިމް އަޙްމަދު
މާވަޑިއާގެ/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.83%

(75 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ވަޙީދު
ލޭޑީބާރޑް/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.74%

(289 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝާހިދު ޙަސަން
ހީނާމާގެ/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.85%

(291 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު މުޢީން
މާވަޑިއާގެ/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.63%

(130 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ފަތަގުމާގެ/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.61%

(110 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން އަޝްފާޤް
މުރީދުގެ/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.93%

(77 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ފިރާޤު
ނާރެސް/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.85%

(291 ވޯޓު)