* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (11)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (600)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 686


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2999
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

7

4

9

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލް ޖަލީލު މޫސާ
ހެޕީނައިޓް / އއ.ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.94%

(328 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ނޫރާނީފެހި / އއ.ރަސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.84%

(295 ވޯޓު)

3 - މުމްތާޒް އާދަމް
މ. ޒޭވަރު / މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.7%

(291 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މަންޞޫރު
ހަނދުވަރީގެ / އއ.ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.47%

(314 ވޯޓު)

5 - ފަތުޙުﷲ އާދަމް
ލުބޯގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.2%

(276 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން ރާޝިދު
ނަންރީތިގެ / އއ.ރަސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.4%

(282 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ޑޯންސައިޑް / އއ.ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.77%

(323 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ނިޝާދު
ލައިލަކްއިން / އއ.ރަސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.9%

(297 ވޯޓު)

9 - ޙަސަން މޫސާ
ބިލިމަގުގަސްދޮށުގެ / އއ.ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10%

(300 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ނާހިދު
އެންލޮޖު / އއ.ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.77%

(293 ވޯޓު)