* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (167)   ބާތިލް (105)   ސައްޙަ (737)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1009


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3685
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

5

6

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
ދެތަނޑިމާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.88%

(401 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ އާދަމް
ޖަވާހިރުމާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.96%

(330 ވޯޓު)

3 - މުސާ މަންޞޫރު
ގުލްބަކާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.61%

(354 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ޝަމީމް
ކޮތަރިވިލާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.8%

(398 ވޯޓު)

5 - މަޢުރޫފް އާދަމް
ރަންކޮކާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.8%

(398 ވޯޓު)

6 - އާދަމް މުސާ
ވައިމަތީގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.8%

(398 ވޯޓު)

7 - މުސާ ފާރޫޤު
ހަދުވަރުމަތީގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.74%

(359 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ އަޞީފް
ސާހުއާބާދު، އއ.ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.55%

(315 ވޯޓު)

9 - މޫސާ ޙަސަން
ކުރިކީލަގެ، އއ ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(384 ވޯޓު)

10 - އާދަމް މަޖީދު
ހަޒާރުމާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(348 ވޯޓު)