* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2046)   ބާތިލް (25)   ސައްޙަ (298)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2369


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1490
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

1

5

8

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ނޫރާނީގެ،އއ.ހިމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.82%

(191 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުﷲ
އޯކިޑްމާގެ،އއ.ހިމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.05%

(120 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އިދުރީސް
މުސްތަރީގެ،އއ.ހިމަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.05%

(120 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ނަޞީރު
ނީލްވިލާ،އއ.ހިމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.28%

(183 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޢަބްދުއްޞަމަދު
ފެންއާރު،އއ.ހިމަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.05%

(120 ވޯޓު)

7 - ހުޝާމް އިސްމާޢީލް
ހަނދުވަރުމަތީގެ،އއ.ހިމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.01%

(179 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ސްވީޓްޑްރީމް،އއ.ހިމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.28%

(183 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު އާދަމް
ޑޭޒީވިލާ،އއ.ހިމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.26%

(272 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީ
ކެނެރީގެ،އއ.ހިމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.19%

(122 ވޯޓު)