* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (133)   ބާތިލް (9)   ސައްޙަ (278)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 420


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1390
8 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

7

4

8

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޞާދިޤު
ފުލޫނިޔާގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.19%

(100 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ރާޝިދު
ނަލަހިޔާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.03%

(195 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ނާޡިމް
ނަސީމީވިލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.56%

(119 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ނަޞީރު
ރޭވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.4%

(214 ވޯޓު)

5 - ޔަޙްޔާ މޫސާ
ފީރޯޒްގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.19%

(86 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ވަސީމް
ސަބްނަމީގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.41%

(242 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ލަޠީފް
ހަޒާރުމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.62%

(231 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު
ސައިމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.6%

(203 ވޯޓު)