* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (163)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (608)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 841


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3042
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

1

7

9

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މަރްޔަމް ޝަރުމާ
ޖަޒީރާ، ށ.ކަނޑިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.83%

(360 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު
އަމާޒު، ށ.ކަނޑިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.32%

(101 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ފިޒާން
ގުލްފާމުގެ، ށ.ކަނޑިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.87%

(209 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ޢަލީ
ހީނާގެ، ށ.ކަނޑިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.2%

(219 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ނަބީލު
ޑޭޒީވިލާ، ށ.ކަނޑިތީމު
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.99%

(243 ވޯޓު)

6 - ނަޞްރުﷲ
ދޫރެސް، ށ.ކަނޑިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.1%

(368 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝަހީމު
ފްލޭޝް، ށ.ކަނޑިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.14%

(339 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު
ހީނާމާގެ، ށ.ކަނޑިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.76%

(297 ވޯޓު)

9 - އިބްރާހީމް ޢާރިފު
ރަތްވިލާގެ، ށ.ކަނޑިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.68%

(325 ވޯޓު)

10 - ޢިނާޔާ ޢަލީ ޝާކިރު
ނަފާ، ށ.ކަނޑިތީމު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.01%

(274 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލް ޙަސީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ދެތަނޑިމާގެ، ށ.ކަނޑިތީމު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.09%

(307 ވޯޓު)