* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (87)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (289)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 446


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1445
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

1

10

8

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ފުއްޓަރު/ށ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.29%

(221 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ޢަބުދުއްލަޠީފް
ނޫއަލި/ށ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.91%

(71 ވޯޓު)

3 - ނިޢުމާ ޙުސައިން
ސާހިލް/ށ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.98%

(72 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް އަނީސް
ޑޭޒީވިލާ/ށ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.88%

(85 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ނަސީމް
އަތިރީގެ/ށ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.74%

(83 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ރަފީޢު
ސާހިލް/ށ. ގޮއިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.01%

(58 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ޙަމީދު
އަޅިވިލާގެ/ށ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.98%

(202 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް ޝާހިދު
ސައިމާގެ/ށ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.39%

(208 ވޯޓު)

9 - ޢަދުނާން ޢަލީ
ހީރާގެ/ށ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.64%

(226 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ވަޙީދު
ހީނާމާގެ/ށ. ގޮއިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.16%

(219 ވޯޓު)