* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (96)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (300)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 426


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1501
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

1

10

8

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ މުފީދު
ފަރިވާގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.33%

(155 ވޯޓު)

2 - ޢަހްމަދު ނަޢީމް އާދަމް
ކަށިމާގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.53%

(68 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ރަފީޢު
ނޫވިލު/ށ.ބިލެތްފަހި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.19%

(123 ވޯޓު)

4 - އިބުރާހިމް ފައިޞަލް
ރީޙުއްޞަބާ/ށ.ބިލެތްފަހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.46%

(112 ވޯޓު)

5 - ޙުސެއިން އާޝިދު
މާފޮޅޭގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

4.93%

(74 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން ޒަރީރު
ފޭރުގަސްދޮށުގެ /ށ.ބިލެތްފަހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.39%

(126 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
ސެސަލް/ށ.ބިލެތްފަހި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6%

(90 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ސާމިރު
އޮއިވަރު/ށ.ބިލެތްފަހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.66%

(145 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ފައިސަލް
ރީޙުއްޞަބާ/ށ.ބިލެތްފަހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.86%

(118 ވޯޓު)

10 - އަސްލަމްއިސްމާޢީލް
ވިޔުޕާކް/ށ.ބިލެތްފަހި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.19%

(153 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު
ފޭރުމާގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.59%

(159 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޗަނބޭލީގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.26%

(49 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ޕެޓޫނިޔާ/ށ.ބިލެތްފަހި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.26%

(64 ވޯޓު)

14 - ޢަލީ ޒާހިދު
ފަލޯމާގެ/ށ.ބިލެތްފަހި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.33%

(65 ވޯޓު)