* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (178)   ބާތިލް (230)   ސައްޙަ (349)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 757


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1746
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

4

1

6

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ޞަލާޙް
ނޫރާނީއާގެ، ށ. ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.74%

(170 ވޯޓު)

2 - ފާޠިމަތު ޝިޔާނާ އިބްރާހީމް
ވައިޖެހޭގެ/ށ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.33%

(128 ވޯޓު)

3 - ނާޡިމް ޙަސަން
ޕެންޒީމާގެ/ށ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.24%

(109 ވޯޓު)

4 - އާދަމް މުޙައްމަދު
ކަނދުމާގެ/ށ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.42%

(182 ވޯޓު)

5 - މަރްޔަމް ނުޒުލާ
އެސްޓަންވިލާ/ށ.ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.82%

(189 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ނައުސާދު
ޗާނދަނީވިލާ/ށ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.74%

(170 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ސުޖާޢު
ރަނައުރާގެ/ށ.ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.56%

(167 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އިސްމާއީލް
ސައިމާގެ/ށ.ފޭދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.47%

(113 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުއްޞަމަދު މޫސާ
ގުލާބީގެ/ށ.ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.04%

(123 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޝާމިރު
މާކޯނި/ށ.ފޭދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.85%

(137 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ހީނާމާގެ/ށ.ފޭދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.33%

(93 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން ވަލީދު
ނީލްވިލާ/ށ.ފޭދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.07%

(71 ވޯޓު)

13 - އާދަމް ރަޝީދު ޒަކަރިއްޔާ
ޗާންދަނީގެ، ށ. ފޭދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.38%

(94 ވޯޓު)