* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (53)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (185)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 273


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 925
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

10

6

4

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ޢަބަދުﷲ
ހަވީރީގެ، ށ. ނޫމަރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.65%

(80 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޝަމީމް
އާވާޒް، ށ. ނޫމަރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.81%

(137 ވޯޓު)

3 - ރަމީޒް ޙަސަން
ހަނދުވަރީގެ، ށ. ނޫމަރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.81%

(100 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފަހުދު
އިތާ، ށ. ނޫމަރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.46%

(106 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ އިސްމާޢިލް
ރީޑްސްވިލާ، ށ. ނޫމަރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.14%

(66 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޖަމީލް
މާތިލަ، ށ. ނޫމަރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.65%

(117 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޝިރާޖް
ކާރނޭޝަންމާގެ، ށ. ނޫމަރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.92%

(64 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހިމް ފުއާދު
ފެހިގެ، ށ. ނޫމަރާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.46%

(69 ވޯޓު)

9 - ދާއޫދު މޫސާ
ތޯތާގެ، ށ. ނޫމަރާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.03%

(65 ވޯޓު)

10 - ފަތުޙުﷲ ޢަލީ
ރީޑްސްވިލާ، ށ. ނޫމަރާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.08%

(121 ވޯޓު)