* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (144)   ބާތިލް (85)   ސައްޙަ (403)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 632


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2015
26 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

12

3

25

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ސިޔާޒު
ހިތައްފިނިވާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.08%

(62 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް
އަޅިވިލާގެ / ށ. ފީވައް
ޕީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.28%

(66 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
އާމުލީގެ / ށ. ފީވައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6%

(121 ވޯޓު)

4 - ޝާމާ ޙަސަން
ނެކްޓަރ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.67%

(94 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން މޫސާ
ހިޔަލީގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.43%

(49 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ހާޝިމް
ފާގަތި / ށ. ފީވައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.62%

(93 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
އޯކޭ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.48%

(50 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު މަނިކު
ބްލޫރެސްޓް / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.52%

(91 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
އަތަމާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.77%

(76 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރަޝީދު
ފަޒާ / ށ. ފީވައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.13%

(184 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ނަޞީރު
ހޭޅި / ށ. ފީވައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.87%

(78 ވޯޓު)

12 - ޢަދުނާން ޢަލީ
ފުއްޓަރު / ށ. ފީވައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.35%

(128 ވޯޓު)

13 - ޢާއިޝަތު އަހްލާމް
ފެންފިޔާޒުގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.43%

(49 ވޯޓު)

14 - މަރްޔަމް ސަޢީދާ
ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.47%

(90 ވޯޓު)

15 - އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ރީދޫމާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.83%

(57 ވޯޓު)

16 - ޢަލީ ރިޟާ
ރަތްވިލާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.67%

(74 ވޯޓު)

17 - ނަޞްރުﷲ ފާއިޒު
ދޫރެސް / ށ. ފީވައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.99%

(40 ވޯޓު)

18 - ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހިމް
ދަނބުރުއްދޮށުގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.43%

(49 ވޯޓު)

19 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަންނާރުމާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.03%

(61 ވޯޓު)

20 - ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު
ސޯސަންގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.52%

(71 ވޯޓު)

21 - ޢަލީ ޝަރީފް
މާކޯނި / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.89%

(38 ވޯޓު)

22 - އަޙްމަދު ރުޝްދީ
ހުވަދުމާގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.57%

(72 ވޯޓު)

23 - ޙުސައިން ޒަހީރު
ދިލްކަޝްގެ / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.47%

(70 ވޯޓު)

24 - އިބްރާހީމް ޢަލީ
ސަޢީދާމަންޒިލް / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.93%

(59 ވޯޓު)

25 - ޙުސައިން ޒަމީލް
ވައިމަތީގެ / ށ. ފީވައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.36%

(108 ވޯޓު)

26 - އިބްރާހީމް ޝަކީބް
ބްލޫހައުސް / ށ. ފީވައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.22%

(85 ވޯޓު)