* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-30)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (262)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 332


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1310
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

2

1

3

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޞްޠަފާ މޫސާ
މުސްތަރީގެ/ށ.ނަރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.31%

(122 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން ސިރާޖު
ފެހިވިލާގެ/ނ.މަނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.62%

(126 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލްފައްތާޙު އާދަމް
ކަނީރުމާގެ/ށ.ނަރުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.01%

(118 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ފަޙްމީ
ޕެރިސްހޮލިޑޭ/ށ.ނަރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.5%

(59 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ނިޡާމް
ރަތްވިލާގެ/ށ.ނަރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.13%

(41 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޢަރީފް
ތަނބުރުމާގެ/ށ.ނަރުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.01%

(118 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ކާމިލު
ރަންފަރު/ށ.ނަރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.32%

(109 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު
ހީނާމާގެ/ށ.ނަރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.65%

(74 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ރަމީޒު
ރަބީޢުގެ/ށ.ނަރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.42%

(71 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޢާޠިފް
ހަނދުވަރީގެ/ށ.ނަރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.95%

(78 ވޯޓު)

11 - ޢަލީ އިރުޝާދު
އާރާމުގެ/ށ.ނަރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.72%

(88 ވޯޓު)

12 - ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
ކެނެރީގެ/ށ.ނަރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.92%

(143 ވޯޓު)

13 - ޙަސަން ޛިޔާދު
ސޯސަންގެ/ށ.ނަރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.05%

(53 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ރިޟާ
ޕިންކުހައުސް/ށ.ނަރުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.4%

(110 ވޯޓު)