* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (120)   ބާތިލް (280)   ސައްޙަ (959)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1359


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4795
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

2

9

13

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މަރީނާ ޖަޢުފަރު
ގޯޅިތެރޭގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.99%

(287 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޔާސިރު
ވަލުގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.83%

(615 ވޯޓު)

3 - ޢާއިޝަތު ތެރީސާ
ކަރަންކާވިލާ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.15%

(199 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ނާހިދު
ކުދިރަތްމާގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.34%

(256 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
ސުވާސާގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.84%

(136 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލްޢަލީމް އަޙްމަދު
ބިންމާވިލާ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.57%

(123 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ޝަރީފް
ލައިފްޓަރ/ ށ. މިލަންދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

5.3%

(254 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ނަޞީރު ޢަލީ
ސޯސަންގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.82%

(231 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޢިމްރާން
ސިޓިޒަންވިލާ/ ށ. މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.83%

(615 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝިމާލް
މަލަތެރޭގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.16%

(487 ވޯޓު)

11 - ޖާދުﷲ ޖަމީލް
ސަންލައިޓް/ ށ. މިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.28%

(301 ވޯޓު)

12 - އަބްދުﷲ ފާއިޒް ޙަސަން
ރޯޒްލޭންޑު/ ށ. މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.1%

(724 ވޯޓު)

13 - އާދަމް ޙަލީމް
އަލިވާގެ/ ށ. މިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.82%

(567 ވޯޓު)