* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (125)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (720)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 920


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3600
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

7

9

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ވަލީދު
ނަލަގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(298 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ފްރީވޭ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.31%

(299 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އާޞިފް
ހަސްތީ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.22%

(404 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފާއިޒް
އިރަމާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.86%

(391 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ރާޝިދު
ސެޓްލައިޓް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.08%

(399 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު އަންވަރު
މުސްތަރީގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.78%

(388 ވޯޓު)

7 - ޢަބުދުﷲ ނާހިދު
ތަނޑިރަތްމާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.08%

(399 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ވަސީމް
ވަލުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.42%

(303 ވޯޓު)

9 - އިބުރާޙީމް ޝަކީބް
ފިނިވާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.94%

(394 ވޯޓު)

10 - ޢާރިފް އިލްހާމް
ކަނީރުމާގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.03%

(325 ވޯޓު)