* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (319)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (279)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 613


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1395
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

7

8

11

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަފީޡުﷲ
ފެހިގެ / ށ. މަރޮށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.47%

(174 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޝަކީބު
ކަރަންކާގެ/ ށ.މަރޮށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.52%

(77 ވޯޓު)

3 - ޖާދުﷲ ޔޫސުފް
ވަފާ / ށ. މަރޮށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.95%

(97 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު އަޝްރަފް
މީނާޒް / ށ.މަރޮށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.1%

(99 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުﷲ
ކުދިމާގެ / ށ.މަރޮށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.94%

(55 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
އިރަމާގެ/ ށ.މަރޮށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.02%

(84 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ހިރި / ށ. މަރޮށި
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.9%

(152 ވޯޓު)

8 - އިސްމާޢީލް ވަޙީދު
ސުއޭޒު / ށ. މަރޮށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.89%

(138 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ރަފީޢު
ސާރަސް/ ށ.މަރޮށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.09%

(71 ވޯޓު)

10 - ޠާހާ ޙަސަން
ހަވާސް/ ށ.މަރޮށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.81%

(95 ވޯޓު)

11 - އަމްޖަދު ޔޫސުފް
އަރީޖު / ށ. މަރޮށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.75%

(122 ވޯޓު)

12 - ޢުބައިދުއްރަޙްމާން ޢަލީ
ފިނިމާގެ/ ށ.މަރޮށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.31%

(102 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޝަރީފް
އަންނާރުމާގެ/ށ.މަރޮށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.15%

(30 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ނަޞީރު ޢަބްދުއްރަޙީމް
މިރިހިމާގެ/ ށ.މަރޮށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.1%

(99 ވޯޓު)